CO TO JEST BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback jest nieinwazyjną, bezbolesną techniką treningu mózgu. Metoda ta powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, w latach 60-tych ubiegłego wieku. Była wykorzystywana do szkolenia pilotów i astronautów, ponieważ uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

CO DAJE TERAPIA?

Terapia zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

DLA KOGO?

Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji. Dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.:

 • nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD,ADD/,

 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,

 • zaburzeń uwagi i pamięci,

 • stanów nerwicowych,

 • zaburzeń psychosomatycznych,

 • niskiej odporności na stres,

 • depresji,

 • zaburzeń snu,

 • problemów logopedycznych,

 • tików,

 • zespołu Tourette`a,

Badania wskazują, że systematyczne treningi EEG Biofeedback mogą być skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Badania naukowe wskazują też na poprawę mowy, równowagi, rozumienia i mimiki u dzieci z autyzmem. Treningi okazały się również pomocne w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu.