ZAJĘCIA Z NEUROLOGOPEDĄ

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Neurologopeda swoją opieką diagnostyczno-terapeutryczną obejmuje dzieci

  • z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwijają się normatywnie

  • które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw. grup ryzyka okołoporodowego

  • z zespołami genetycznymi (np. zespół Downa, zespół Aperta)

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym

  • z autyzmem, zespołem Aspergera

  • z rozszczepami podniebienia i/lub wargi

  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, z zaburzeniami głosu

  • z zaburzeniami przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka (dysfagią), z trudnościami ze ssaniem piersi lub butelki, preferujące jedynie jedną konsystencję pokarmu np. „papkowatą”