REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Niepubliczny Żłobek „ARKA” w Chełmieul. 11 Listopada 2, 22-100 Chełm, NIP 5632393812, REGON 06146383100024, którego organem prowadzącym jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2 w Chełmie, NIP 5632393812, REGON 060630131.

 2. Regulamin skierowany jest do każdego Użytkownika (Usługobiorcy).

 3. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 

  Użytkownik/Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 

  Usługodawca – Niepubliczny Żłobek „ARKA” w Chełmie którego organem prowadzącym jest INTEGRA Sp. z o. o.

  Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem strony internetowej;

  1. Na podstawie niniejszego regulaminu świadczone są następujące usługi:

   1. korzystanie z dostępnego na stronie internetowej naszej placówki formularza kontaktowego;

   2. możliwość zapisu dziecka do placówki z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce ZAPISY.

  1. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

  FORMULARZ KONTAKTOWY – ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA

  1. Dostęp do formularza nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji i logowania.

  2. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Niepublicznego Żłobka „ARKA” w Chełmie.

  3. Korzystając z formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

   1. wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

   2. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie w formularzu przycisku „wyślij wiadomość”

  1. Wiadomość Użytkownika po wysłaniu zostaje przekierowana na skrzynkę e-mailową placówki: [email protected].

  2. Osoba upoważniona do odbioru korespondencji elektronicznej zapoznaje się z treścią wiadomości i udziela odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym czasie.

  DANE OSOBOWE – FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w formularzu kontaktowym jest Niepubliczny Żłobek „ARKA” w Chełmie ul. 11 Listopada 2, NIP 5632393812, REGON 06146383100024, którego organem prowadzącym jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 NIP 5632393812, REGON 060630131.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Bartłomieja Serafinowicza, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

  3. Dane Użytkownika są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie w celach uzyskania odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości.

  4. Dane Usługobiorcy umieszczone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest realizowanie żądań użytkowników (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

  5. Dane pozyskane z formularza będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji.

  6. Dane podane przez Użytkownika mogą być udostępniane firmie: obsługującej stronę internetową, świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty elektronicznej na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych,

  • sprostowania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych.

  W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

  FORMULARZ ZAPISY– ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA

  1. Dostęp do formularza, nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji i logowania.

  2. Formularz ZAPISY służy wyłącznie do zapisu dziecka do Niepublicznego Żłobka „ARKA” w Chełmie.

  3. Korzystając z Formularza ZAPISY Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

   1. wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych i informacji:

   • dane rodzica: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail;

   • dane dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia;

   • deklarowany termin rozpoczęcia uczęszczania dziecka do placówki.

   1. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie w formularzu przycisku „wyślij wiadomość”

  1. Wiadomość Użytkownika po wysłaniu zostaje przekierowana na skrzynkę e-mailową placówki: [email protected]

  2. Osoba upoważniona do odbioru korespondencji elektronicznej zapoznaje się z treścią wiadomości i udziela odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym czasie.

  3. Użytkownik otrzymuje odpowiedź e-mailowo oraz zostaje poinformowany telefonicznie o dalszym postępowaniu prowadzącym do sformalizowania zgłoszenia.

  DANE OSOBOWE – FORMULARZ ZAPISY

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w formularzu ZAPISY jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA w Chełmie ul. 11 Listopada 2, NIP 5632393812, REGON 061463830, którego organem prowadzącym jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 NIP 5632393812, REGON 060630131.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Bartłomieja Serafinowicza, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

  3. Dane Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z rekrutacją/zapisem dziecka do placówki.

  4. Dane podane przez Użytkownika w formularzu ZAPISY tj. dane rodzica i dziecka są umieszczone dobrowolnie i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 3a ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm.;

  5. Dane pozyskane w formie elektronicznej poprzez formularz ZAPISY będą przechowywane w przypadku:

  • przyjętych kandydatów – nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta ze żłobka;

  • nieprzyjętych kandydatów – przez jeden rok szkolny

  1. Dane podane przez Użytkownika mogą być udostępniane firmie: obsługującej stronę internetową, świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty elektronicznej na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  2. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

  3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych,

  • sprostowania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych.

  W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

  WYMAGANIA TECHNICZNE DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI

  1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail. Dostęp do strony internetowej może odbywać się przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z problemów z Internetem lub oprogramowaniem Użytkownika, które mogą uniemożliwić skorzystanie z usługi.

  ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Formularza kontaktowego bądź Formularza ZAPISY, co jest zgodne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie internetowej w zakładce RODO. Użytkownik ma możliwość wydrukowania postanowień Regulaminu.

  3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną bez konsekwencji prawnych.

  4. W celu odstąpienia od umowy - rezygnacji z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ – ZAPISY, Użytkownik może poinformować o rezygnacji: wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: (82) 542 15 95.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z dostępnych na stronie FORMULARZY zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  REKLAMACJE

  1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi drogą elektroniczną. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły, podstawy reklamacji na adres e-mail Niepublicznego Żłobka „ARKA” w Chełmie tj. [email protected]

  2. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niepubliczny Żłobek ARKA w Chełmie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zmian Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronie internetowej.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2021 r.